• O nas
  • Obsługa klienta
search
search

Regulamin

 

I. O naszej działalności i regulaminie.

1. Sklep internetowy DAJAR Professional, działający pod adresem https://DAJAR.pro prowadzony jest przez DAJAR Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie - pod numerem KRS 0000006818, z kapitałem zakładowym 8.742.000,00 zł, NIP: 669-22-96-668, REGON 003800675.

2. Celem uzyskania pomocy ze Sklepem można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 94 720 26 38, pocztą elektroniczną [email protected].

3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

3.1. Sklep - prowadzony przez firmę DAJAR Sp. z o. o. sklep internetowy działający pod adresem https://DAJAR.pro, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

3.2. Strona internetowa Sklepu – strony internetowe dostępne pod adresem https://DAJAR.pro;

3.3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3.4. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

3.5. Rzecz – towar / produkt oferowany przez Sklep;

3.6. Punkt Odbioru DAJAR - punkt prowadzony przez DAJAR Sp. z o. o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

II. Przyjmowanie zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie DAJAR.pro.

2. Klientem Sklepu może być:

2.1. osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

2.2. przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową z wyłączeniem rękojmi za wady rzeczy sprzedanych;

2.3. inne podmioty, nie posiadające żadnego z przywołanych wyżej statusów, zainteresowane zakupami w Sklepie.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do Klientów z każdej ze wskazanych wyżej kategorii, chyba że  obowiązujące przepisy, do których regulamin ten się odwołuje, znajdują zastosowanie wyłącznie wobec konsumentów (np. sądownictwo konsumenckie).

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę internetową Sklepu DAJAR.pro przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

6. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w celu weryfikacji informacji umieszczonych przez Klienta w zamówieniu.

7. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca wydania Zamówionych Rzeczy, etc.

9. Jeżeli Klient dokonał poprawnej rejestracji, wówczas do dokonania zakupów wystarczy podać swój login i hasło.

10. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w treści niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdej z Zamówionych Rzeczy wymienionych w treści Zamówienia.

III. Zamówienia indywidualne.

1. Sklep może umożliwić Klientowi zamówienie i nabycie "Produktów na Zamówienie" określonych przez Klienta.

2. Produkty na Zamówienie - składanie takich zamówień odbywa się w drodze kontaktu pocztą elektroniczną.

3. Warunki składania przez Klienta Zamówienia na rzeczy jak w ust. 1 zostaną każdorazowo wynegocjowane pomiędzy Stronami, zaś zawarcie umowy lub umów sprzedaży Zamówionych Rzeczy następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Sklepu o przyjęciu zamówienia.

4. Zamówienia indywidualne realizowane są po uprzedniej przedpłacie w wysokości 80% na rachunek Sprzedającego.

5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Produkty na indywidualne zamówienie stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

IV. Koszty transportu.

1. Transport na terenie Polski:

1.1. Koszt transportu 19,90 zł brutto przy zamówieniu towaru do kwoty 300 zł brutto.

1.2. Koszt transportu GRATIS - przy zamówieniu towaru za minimalną kwotę 300 zł brutto.

2. Transport do innych krajów Unii Europejskiej:

1.1. Koszt transportu 199,00 zł brutto.

Formy płatności i dokumenty sprzedaży:

1. Pobranie gotówki przez kuriera – Klient płaci za zamówiony towar kurierowi przy odbiorze paczki. Klient powinien mieć przygotowaną odliczoną kwotę.

2. Przelew tradycyjny – przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu w złotówkach. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Karta płatnicza. Dostępne typy kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. ePrzelew – szybkie płatności online. Wybierając tą formę zapłaty Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sklepu. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do Sklepu.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Sklep wystawi i prześle w formie elektronicznej paragon lub na życzenie klienta fakturę.

7. List przewozowy znajduje się w zakładce lub kieszeni foliowej przyklejonej na zewnątrz paczki.

8. Klient z Unii Europejskiej - Sklep oświadcza, iż w przypadku firm posiadających NIP unijny istnieje możliwość wystawienia faktury z Podatkiem VAT 0%. Jest to zgodne z art. 42 ust. 1 stawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

VI. Realizacja Zamówień.

1. Dostawa zamówionych produktów nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych od daty złożenia przez Klienta Zamówienia. Towary "na indywidualne zamówienie" będą dostarczone w terminach uzgodnionych między stronami. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sklepu, o ile wątpliwości Sklepu nie zostaną wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem lub skontaktowanie się z Klientem będzie niemożliwe.

4. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz numerem Klienta nadanym przez Sklep.

5. Sklep zastrzega sobie, iż Zamówione Rzeczy mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami i/lub odrębnymi przesyłkami.

VII. Dostawa i odbiór Zamówionych Rzeczy.

1. Dostawa Zamówionych Rzeczy nastąpi w godzinach 9.00 - 16.00.

2. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Rzeczy Klient:

2.1. niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki.

2.2. niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową.

2.3. Kurier, który działa w imieniu Sklepu jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.

3. Zgłoszenie na powyższych zasadach uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisanie protokołu szkodowego, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji i zwiększy możliwość przyspieszenia załatwienia procedury reklamacyjnej w ramach ustawowego, wskazanego niżej terminu.

4. Z chwilą wydania Zamówionych Rzeczy przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Rzeczami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Rzeczy.

5. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

VIII. Odstąpienie od umowy.

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformawać Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub adres pocztowy Dajar Sp. z o.o. HoReCa, ul. Żeromskiego 21c, 97-425 Zelów.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.

4. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres:

Dajar Sp. z o.o. HoReCa, ul. Żeromskiego 21c, 97-425 Zelów.

UWAGA: Nie przyjmujemy przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

IX. Rękojmia za wady fizyczne – tryb i warunki składania reklamacji.

1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Rzeczy bez wad.

2. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

2.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Rzecz z wadą pozostaje w stosunku do Rzeczy bez wad.

2.2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna.

Sklep może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep.

2.3. Żądać wymiany Rzeczy na wolną od wady.

2.4. Żądać usunięcia wad.

Sklep jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

3. Jeżeli Klient zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub adres pocztowy Dajar Sp. z o.o. , ul. Żeromskiego 21c, 97-425 Zelów.

5. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Rzecz wadliwą na adres:

Dajar Sp. z o.o.
HoReCa
ul. Żeromskiego 21c
97-425 Zelów


Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów.

UWAGA: Nie przyjmujemy przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

Jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Rzecz Sklepowi w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.

8. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:

8.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Rzeczy nabytych  przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,

8.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Rzeczy,

8.3. uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,

8.4. uszkodzeń powstałych w Rzeczach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,

8.5. różnic w wyglądzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.

9. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.

10. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.

11. Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest wyłączony z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

12. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ochrona danych osobowych.

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.

2. Klient wyrażą zgodę i upoważnia Sklep do:

2.1. przetwarzania jego danych osobowych przez Sklep lub podmioty, którym Sklep zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem,

2.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sklepem.

2. Zaznaczenie opcji "Przeczytałem i akceptuję warunki regulaminu." oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz umowy zawartej ze Sklepem. Brak zaznaczenia tej opcji uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie.
Na żądanie Klienta Sklep jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo zmiana organizacji Sklepu, sposobu prowadzenia działalności , asortymentu itp . Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Publikacja polegać będzie na umieszczeniu treści zmienionego regulaminu oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, w formie takiego newslettera. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

4. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy Klientem a Sklepem i/lub korzystania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze Sklepu i/lub stron internetowych prowadzonych przez Sklep, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sklepem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej tych sądów.

Prawa autorskie

Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej DAJAR.pro stanowią własność DAJAR Sp. z o. o. w Koszalinie i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań całości lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody DAJAR Sp. z o. o., jest zabronione.

DAJAR Sp. z o. o. oświadcza, iż w przypadku opisanych naruszeń dochodził będzie swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, za naruszenie praw własności przez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi odpowiedzialność karna, z karą pozbawienia wolności do lat 2 włącznie.